Δευτέρα - Παρασκευή9ΠΜ - 5ΜΜ
ΔιεύθυνσηΔημητρίου Γληνού, 32 Θεσσαλονίκη 542 49

Αναλυτικά οι δέκα δέσμες

360° Turn Key

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Νο1 Σχεδιασμός Master Plan

 • Σαφής ορισμός του έργου και των στόχων που αυτό επιτελεί
 • Αναγνώριση και ανάλυση των αναγκών, αλλά και των περιορισμών που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • Μελέτη διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
 • Αρχική μελέτη ιατρικού εξοπλισμού
 • Μελέτη ιατρικών εφαρμογών, πληρότητας και λειτουργικής διαχείρισής της
 • Μελέτη ανάλυσης του επιχειρηματικού πλάνου
 • Αρχικός προϋπολογισμός του έργου
Business planning and decision conceptual image - businessman holding wooden cut circle with question mark and arrows pointing in different directions on it.

Νο2 Μελέτη Σκοπιμότητας και Τεχνική Μελέτη

 • Στρατηγικός σχεδιασμός του έργου και ορισμός των στόχων εκπλήρωσής του
 • Λειτουργικές απαιτήσεις του έργου σε ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικό δυναμικό, νοσηλευτική στελέχωση και διοικητική υποστήριξη
 • Λειτουργικές απαιτήσεις του έργου σε νοσοκομειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό
 • Αρχικός προγραμματισμός των αναγκαίων υποδομών
 • Μελέτη αρχιτεκτονική
 • Μελέτη μηχανικού
 • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογική
Building blueprints on an architect table. House project and drawing
conceptual image analysis of financial statements, documents, dollars, magnifying glass and pen on office desk
 • Μελέτη στατικών
 • Τεχνικό πρόγραμμα κατασκευών
 • Λειτουργικό πλάνο
 • Τεχνικές προδιαγραφές ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού
 • Προδιαγραφές εξοπλισμού δωματίων και χώρων αναμονής
 • Εργονομική διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος
 • Καθορισμός της καθημερινής ροής εργασίας και βελτιστοποίηση της ροής εξυπηρέτησης των ασθενών
 • Αρχές κινητικότητας, εντός εγκαταστάσεων, των ασθενών, ιατρών και του παραϊατρικού προσωπικού
Business office staff are analyzing data graphs to summarize annual results.

Νο3 Οικονομική Μελέτη

 • Αναλυτικός προϋπολογισμός έργου
 • Αξιολόγηση κόστους εξοπλισμού
 • Προϋπολογισμός Εσόδων και Λειτουργικού κόστους
 • Εκπόνηση αναλυτικού επιχειρηματικού πλάνου
 • Επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου

Νο4 Αδειοδότηση και Κατασκευή

 • Πλήρεις αδειοδοτήσεις των έργων
 • Μελέτη διαχείρισης κατασκευής του έργου
 • Πλήρης μελέτη ασφάλειας (πυροπροστασία, ακτινοπροστασία, κλπ)
 • Αναλυτικές μελέτες πιστοποιημένων υποκατασκευαστών (μελέτη κλιματισμού, μελέτη ιατρικών αερίων, κ.α.)
 • Μελέτη διακόσμησης
 • Μελέτη σήμανσης
 • Κατασκευή με επιστασία
 • Λειτουργικός έλεγχος πριν την παράδοση
The home broker recommends the client to sign the contract,Real estate concept.

Νο5 Εξοπλισμός και Επιμελητεία

 • Πλήρης καταγραφή του αναγκαίου εξοπλισμού
 • Μελέτη τεχνικών απαιτήσεων
 • Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού
 • Μελέτη εγκατάστασης εξοπλισμού
 • Κατάσταση πρόδρομων εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού
 • Διαπραγμάτευση και αγορά εξοπλισμού
 • Παραλαβή εξοπλισμού – επιθεώρηση και έλεγχος ποιότητας
Medical devices and industrial lamps in surgery room of modern hospital. Interior hospital design concept
Gloved hand of paramedic regulating level of something on medical first aid equipment inside ambulance car

Νο6 Εγκατάσταση εξοπλισμού και Λειτουργία

 • Εγκατάσταση και διασύνδεση εξοπλισμού
 • Έλεγχος λειτουργίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Συγκέντρωση-Αρχειοθέτηση πιστοποιήσεων και Εγχειριδίων χρήσης
Profile view of concentrated bearded inspector wearing white coat taking necessary notes while carrying out inspection at dairy plant, portrait shot

Νο7 Τεχνική εκπαίδευση

 • Εκπαίδευση τεχνικών
 • Οργάνωση συστήματος διαχείρισης εξοπλισμού
 • Οργάνωση τμήματος Βιοϊατρικής τεχνολογίας

Νο8 Συντήρηση και Εγγυοδοσία

 • Σχεδιασμός διαδικασιών ελέγχου και συντήρησης
 • Έλεγχος και καταγραφή εγγυοδοσίας συσκευών
 • Οργάνωση διαδικασιών προληπτικής συντήρησης
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης
Trusted partner mark imprinted on a paper background with rubber stamp. Concept of trust in business and partnership. 3D illustration

Νο9 Ανθρώπινο δυναμικό και Διαδικασίες

 • Στελέχωση και λειτουργική εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
 • Περιγραφή θέσεων εργασίας
 • Εκπόνηση οργανογράμματος
 • Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού
 • Διαχείριση προγραμμάτων ποιότητας
 • Πιστοποίηση λειτουργιών κατά ISO
 • Εκπαίδευση διαδικασιών ασφαλείας
Wooden blocks with the word Plan. Strategy planning. Management business concept.
Golden compass rose over black background with five pawns. Business advice or strategic marketing concept. 3D illustration.

Νο10 Διεύθυνση και Λειτουργίες

 • Διοικητική διεύθυνση
 • Ιατρική διεύθυνση
 • Νοσηλευτική διεύθυνση
 • Εκπαίδευση επαγγελματισμού

Σχεδιασμός Βασικών Δεικτών Απόδοσης Οργανισμού

Η MEDTINS αποτελεί μία μοναδική
επιλογή «μίας στάσης» για οποιαδήποτε ιατρική μονάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
https://medtins.gr/wp-content/uploads/2020/09/Logo-website.png
Ωράριο Λειτουργίας

Copyright Medtins. All rights Reserved. Powered by Globalconcept